Pilotaż

Realizowany przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia projekt jest już po etapie pilotażu, który odbył się w roku szkolnym 2013/2014 w ponad 60 wrocławskich szkołach. Nowy przedmiot kierowano do trzech grup: a) klas 1-3, b) klas 4-6 i c) klas gimnazjum. Ogólny wniosek wynikający z ewaluacji pilotażu jest pozytywny: po usunięciu przeszkód natury organizacyjnej należy kontynuować realizację programu w nieznaczenie zmodyfikowanej formule. W pilotażu wzięło udział 41 szkół podstawowych, 24 gimnazja, 5 zespołów szkół (w tym jedno przedszkole). W ewaluacji pilotażu uwzględniono opinie uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. W większości (90%) zajęcia języka maszyn przeprowadzono w ramach nieobowiązkowych zajęć (Koła zainteresowań lub godziny z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). O tempie realizacji programu decydowali nauczyciele, reagując na warunki szkolne i umiejętności danej grupy uczniów. Średnia ocen trudności pierwszego modułu zajęć (KoLo) w skali 0 (trudny) – 1 (łatwy) wyniosła: a) dla uczniów klas 1-3 – 0,78, b) dla uczniów klas 4-6 – 0,79. To oznacza że w obu grupach niemal 80% uczniów poradziło sobie z rozwiązaniem stawianych zadań.

Średnia ocen trudności drugiego modułu zajęć (MrówkaGo) w skali 0 (trudny) – 1 (łatwy) wyniosła dla uczniów klas gimnazjalnych – 0,59. Oznacza to, że 59% uczniów radziło sobie z rozwiązywaniem stawianych zadań. To dużo, lecz zdecydowanie mniej niż w module adresowanym do klas szkół podstawowych. Wnioski zawarte w raporcie z pilotażu wskazują, że warto między pierwszym a drugim opracować moduł pośredni. Będą nad tym pracować autorzy programu język maszyn, uwzględniając informacje zwrotne uzyskane od uczniów i nauczycieli.

Z badań ankietowych wynika, że zajęcia podobały się przeszło 72% uczniów, negatywne nastawienie wzbudziły jedynie wśród 16%. 66% uczniów wyraziło chęć kontynuowania podobnych zajęć, 20% uczniów nie było tym zainteresowanych.